ABY SA CHUDOBA STALA MINULOSŤOU

Aj keď z medzinárodného hľadiska patrí Slovensko ku krajinám s najnižšou mierou chudoby a sociálneho vylúčenia v EÚ, stále sa týka približne 872-tisíc osôb. V celej EÚ je to približne 109,2 milióna ľudí, čo predstavuje 21,7 % obyvateľstva.

Podľa údajov Štatistického úradu z minulého roku bolo najviac ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v Prešovskom kraji (23,1 %) a Banskobystrickom kraji (22,3 %). Nadpriemerný počet ohrozených je aj v Košickom kraji (20,3 %) či v Žilinskom kraji (17,9 %).

Osoby žijúce v chudobe zažívajú mnohé vzájomne prepojené a vzájomne sa posilňujúce deprivácie, ktoré im bránia v realizácii ich práv a udržiavajú ich v chudobe. Môže ísť napríklad o nebezpečné pracovné podmienky, neisté bývanie, nedostatok výživného jedla, nerovný prístup k spravodlivosti, nedostatok politickej moci
či obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti.

Nedávno sme si pripomenuli medzinárodný deň boja proti chudobe, ktorý pripadá na 17. október - najviac ohrozenou skupinou sú deti a mladí ľudia do 18 rokov. Tento rok si 20. novembra pripomenieme prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

Ukončenie chudoby je prvým cieľom udržateľného rozvoja #SDGs1: Agenda 2030 chce znížiť počet ľudí žijúcich v chudobe znížiť (podľa definícii jendotlivých krajín) aspoň o polovicu. Taktiež tento cieľ zahrňuje systém sociálnej ochrany pred chudobou, ale tiež zaistenie pred klimatickými katastrofami, spoločenskými a ekonomickými krízami. Pre všetkých by tiež mal byť zabezpečený prístup k vlastníckym právam, základným službám, ochrane majetku a finančným službám.

zdroje: ŠÚ SR, OSN
foto: flickr
Responsive Image