NIE REŠTRIKTÍVNEJ POLITIKE

Aj keď sa na úrovni krajín Európskej únie podľa aktuálneho Indexu rodovej rovnosti (Eurostat) rozdiely medzi ženami a mužmi postupne znižujú, Slovensko je jedinou krajinou, v ktorej sa situácia mierne zhoršila. V oblasti rodovej rovnosti Slovensko ako krajina napreduje len veľmi pomaly a v rebríčku skončilo na treťom mieste - od konca. Za posledné roky sa dokonca prepadlo o sedem priečok. Horšie sa umiestnilo len Maďarsko a Grécko. Index skúma rôzne oblasti, od výšky príjmov, zapojenia do verejného života, prístupu k vzdelaniu či času stráveného s rodinou. Podľa Indexu sa ženy vo väčšej miere podieľajú na dennodennom chode domácností a napríklad v oblasti prístupu žien k moci Slovensko dosiahlo v sledovanom období najhoršie skóre.

V uplynulom roku sa však na Slovensku pokúšali niektorí poslanci a poslankyne presadiť sedem návrhov vedúcich k obmedzeniu reprodukčných práv žien. Naposledy to bol návrh SNS, ktorý prešiel do druhého čítania v pomere 78:13. Až 37 z nich sa k téme nevyjadrilo. Podľa sociologičky Barbory Holubovej ide o predvolebnú kampaň niektorých strán v snahe nahnať si konzervatívneho voliča. Ide o silne spolitizovanú tému, ktorá nebola dodnes odborne prediskutovaná.

V priloženom rozhovore Holubová okrem pomenovania príčin hovorí o tom, prečo nepotrebujeme sprísňovanie legislatívy, ale naopak opatrenia vedúce k riešeniam týchto príčin, ktoré budú účinné a dostupné. Interrupcie majú na Slovensku klesajúcu tendenciu. Dôležité je podľa nej vždy zohľadňovať sociálne, zdravotné a ekonomické riziká súvisiace s témou interrupcií. Na príklade susedného Poľska potom vysvetľuje dôsledky vyplývajúce z reštriktívnej politiky štátu v snahe obmedziť prístup k bezpečnej interrupcii.

Ako upozorňujú iniciatívy a organizácie ASPEKTMožnosť voľby a Povstanie pokračuje, že právo žien slobodne sa rozhodovať o svojich telách a životoch je v ohrození. V otvorenom liste adresovanom poslankyniam a poslancom hovoria o tom, prečo je potrebné návrh zákona odmietnuť. Okrem toho, že vychádza z nedostatku ľudskosti a pochopenia, rozhodnutie o tom, či podstúpiť interrupciu, nie je jednoduché a nikto netuší, aké okolnosti musia ženy zvažovať a pred akými voľbami stoja. Je podľa nich neprípustné, aby sa takáto citlivá a intímna situácia stala predmetom štátnej kontroly. Tento návrh je tiež v rozpore s odbornými štandardmi lekárskej starostlivosti a je v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenska.

Rodová rovnosť medzi pohlaviami by nemala byť zrejmá len v právach a povinnostiach, ale aj pri príležitostiach k adekvátnemu rozvoju každého človeka. Rodová rovnosť je piatym cielom Agendy 2030 OSN a usiluje o ukončenie všetkých foriem diskriminácie dievčat a žien všade po svete. Stále sa však nepodarilo úplne odstrániť najrôznejšie formy násilia, za aké môžeme považovať aj tieto návrhy o snahu sprísniť a obmedziť prístup k bezpečným interrupciám.

Sociologička: Nepotrebujeme sprísňovať legislatívu, počet interrupcií má klesajúcu tendenciu

Obrázok: Nebudeme ticho!

Responsive Image