Projekt „SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU“ má za cieľ prispieť k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja, ktoré v septembri 2015 schválilo Valné zhromaždenie OSN v dokumente „Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj“. Táto agenda je pokračovaním snahy o naplnenie Miléniových rozvojových cieľov z Miléniovej deklarácie OSN z roku 2000. Podľa prieskumov mnohí obyvatelia a obyvateľky krajín Európskej únie nikdy nepočuli o cieľoch udržateľného rozvoja. Chýba im komplexná vedomosť o rozvojových politikách jednotlivých krajín EÚ a vzťahu týchto politík k zlepšovaniu života ľudí na celom svete, k ochrane životného prostredia, či hľadaniu odpovedí na klimatickú krízu. Ekonomická, environmentálna, či migračná kríza prinášajú obrovské výzvy a rozvojová politika by mohla pomôcť k prekonaniu negatívnych krízových javov ako je nárast nerovnosti, násilia, nacionalizmu a xenofóbie. Kľúčovými aktérmi pri presadzovaní rozvojových politík sú volení zástupcovia a volení zástupkyne na všetkých úrovniach verejnej správy – od lokálnych samospráv až po inštitúcie EÚ, novinári a novinárky, ktorí a ktoré sa výrazne podieľaju na vytváraní podoby verejnej diskusie, aktívne občianky a aktívni občania, ale v neposlednom rade aj dobre informovaná široká verejnosť. Projekt si kladie za cieľ vniesť kvalifikované informácie o rozvojových politikách do verejnej diskusie a zlepšíť jej kvalitu, či obsah. Čiastkovým cieľom projektu je aj otvorenie diskusií o konkrétnych rozvojových politikách a ich pozitívnych, či negatívnych dôsledkoch na život všetkých ľudí a mimoľudskej prírody.
Responsive Image