RODOVÁ ROVNOSŤ A ODMEŇOVANIE

Prečo bol tohtoročný 4. november Európskym dňom rodovej rovnosti v odmeňovaní? Lebo ženy v Európskej únii zarábajú v priemere o 16% menej než ich mužskí kolegovia. Takže zvyšných 16% pracovného roku pracujú ženy v Európskej únii akoby „zadarmo.“

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen a komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová pri tejto príležitosti vyhlásili:

„Ubehlo 60 rokov, odkedy je zásada rovnakej odmeny súčasťou európskych zmlúv, a predsa ženy po celej Európe stále nepociťujú, že by sa zákony zhodovali s realitou ich každodenného života. V porovnaní so svojimi kolegami pracujú európske ženy stále dva mesiace zadarmo a pokrok v tejto oblasti je veľmi pomalý.”

Na Slovensku bol dňom, ktorý symbolicky označuje rodovú nerovnosť v odmeňovani, už 28. október. Znamená to, že ženy v našej krajine zarábajú ešte menej než je priemer v EÚ. Poďľa údajov z Eurostatu je na Slovensku rodový rozdiel v hodinovej mzde 18%. Iným slovami, priemerný hodinový zárobok žien tvorí iba 82% z mužskej priemernej mzdy. V porovnaní s inými členskými štátmi EÚ je Slovensko piate od konca v rebríčku rodovej rovnosti v odmeňovaní – naše „ženské euro“ má na rozdiel od eura „mužského“ hodnotu iba 82 centov.

Podľa mnohých ukazovateľov nemajú ženy stále rovnaké príležitosti ako muži. Majú horší prístup k niektorým zamestnaniam, aj k rozhodovacím pozíciám. Ženy tiež vo výrazne väčšej miere zarábajú minimálnu mzdu v porovnaní s mužmi. Ako uvádza Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti v SR, najvýraznejšie sa rozdiely v mzdách prejavujú u vysokoškolsky vzdelaných ľudí v riadiacich pozíciách, a to najmä v podnikateľskom sektore. Pritom vysokoškolské vzdelanie ukončuje viac žien ako mužov. Až 62% zo všetkých absolventiek a absolventov vysokých škôl za rok 2018 boli ženy. Známa „ľudová múdrosť“, že stačí dobre sa učiť a snažiť sa, teda neplatí.

Čo však platí, je skutočnosť, že za platovou disparitou medzi mužmi a ženami stoja viaceré faktory súvisiace s rodovými stereotypmi a predsudkami o rodových rolách, rodovej deľbe práce a „prirodzených“ rozdieloch v schopnostiach, či záujmoch. mužov a žien. Výsledkom týchto stereotypov je, že muži a ženy si „tradične“, alebo väčšinovo, vyberajú isté povolania, alebo pracujú v takých odvetviach a na takých pozíciách, ktoré sa vnímajú ako typicky „mužské“ a „ženské.“ Pričom tie, ktoré sú považované za „ženské“ sú zároveň aj nižšie finančne odmeňované. Takými sú napríklad učiteľské profesie, pracovné miesta v zdravotníctve, sociálnej práci alebo administratíve, vrátane štátnej správy, či v práca v službách.

Výnimky z tohto vzorca síce existujú, ale na „pravidlách“ nič nemenia. Ako uvádza Inštitút pre výskum práce a rodiny, dokonca aj ženy na rovnakej pracovnej pozícii zarábajú na Slovensku o 8,62 % menej ako muži napriek tomu, že majú rovnakú kvalifikáciu a náplň práce.

Do znevýhodneného postavenia v zamestnaní sa ženy dostávajú aj v dôsledku stále pretrvávajúcich stereotypných očakávaní súvisiacich s materstvom, starostlivosťou o domácnosť a iných rodinných príslušníkov. Táto oblasť starostlivosti sa stále považuje za „typicky ženskú“ doménu, ba až povinnosť, ktorú majú „správne ženy a matky“ brať na svoje plecia automaticky a hlavne bezplatne. Napríklad o varenie a chod domácnosti sa aspoň hodinu denne stará 60 % žien a len 16 % mužov, pri partnerských pároch s deťmi je to až 87 % žien a len 18 % mužov.

Rodový rozdiel v odmeňovaní a platová diskriminácia má závažné dopady na životy konkrétnych žien a ich detí najmä v podobe rizika chudoby. Výsledky mnohých výskumov ukazujú, že najviac sú chudobou ohrozené ženy-samoživiteľky a ženy v staršom a dôchodkovom veku. Rodová platová diskriminácia v odmeňovaní počas ekonomicky aktívneho života znamená aj rodovú diskrimináciu po odchode zo zamestnania - v podobe nižších dôchodkov.

-----------------------------------------------------------------------
Viac informácií k tejto téme nájdete napríklad v týchto odkazoch a publikáciách:

Správa o rodovej rovnosti v SR: https://www.gender.gov.sk/sprava-o-rodovej-rovnosti-za-rok…/

Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní: http://www.aspekt.sk/…/defau…/files/Aka_praca_taka_placa.pdf

Rodová segregácia na trhu práce: http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=179

Platy a dôchodky: http://www.otevrenaspolecnost.cz/…/sk_progres_analyza_nativ…

projekt Toto je rovnosť Inštitútu pre výskum práce a rodiny: https://www.totojerovnost.eu/index.php/o-nas/

Webová stránka Európskej komisie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov v rámci EÚ (v angličine) https://ec.europa.eu/…/equal…/gender-pay-gap-situation-eu_en

Responsive Image