Agenda 2030 je jedinečným pokusom svetového spoločenstva odpovedať na najväčšie globálne výzvy ako sú chudoba, sociálna a ekonomická nerovnosť alebo klimatická zmena. Napĺňanie agendy zabezpečuje plnenie 17 cieľov udržateľného rozvoja, ktoré jednotlivé signatárske štáty schválili ako súčasť agendy v septembri roku 2015.

K plneniu cieľov Agendy 2030 sa zaviazala aj Slovenská republika. Zodpovednosť za ich napĺňanie je rozdelená medzi Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Rada vlády pre udržateľný rozvoj schválila návrh šiestich národných priorít implementácie Agendy 2030:

1) smerovanie k znalostnej, environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí,
2) vzdelanie pre dôstojný život,
3) dobré zdravie,
4) udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy,
5) znižovanie chudoby a sociálna inklúzia,
6) právny štát, demokracia a bezpečnosť.


K napĺňaniu cieľov Agendy 2030 sa zaviazala aj Európska komisia.
Responsive Image